Menu
0
Vegan hair vitamins
No animal cruelty
Sugar free!
For healthy hair and nails

Disclaimer

*** This English version is translated from Dutch with the blessing of Google Translate. ***

Disclaimer for Sweetbunny.co

On this page you will find the disclaimer of Sweetbunny.co, as made available by Sweet Bunny bv .. In this disclaimer we indicate under which reservation we offer the information on our website.

Intellectual property

The use of the information on this website is free of charge as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only reuse the information on this website in accordance with the rules of mandatory law.
It is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website without the express written permission of Sweet Bunny bv. The intellectual property rests with Sweet Bunny bv..

No guarantee of correctness

If applicable:
For the prices on our website, we strive for the most accurate representation of the reality and the intended prices. Errors that arise and are recognizable as programming or typing errors, never form a reason to claim or assume a contract or agreement with Sweet Bunny bv.
Sweet Bunny bv strives for the most up-to-date website possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete and / or incorrect, we cannot accept any liability for this.
The information and / or products on this website are offered without any form of warranty and / or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or replace these materials without prior notice. Sweet Bunny bv accepts no liability for any information on websites to which we refer via hyperlinks.

Amendments

Should this disclaimer change, you will find the most recent version of the Sweetbunny.co disclaimer on this page.

------

Disclaimer voor Sweetbunny.co

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Sweetbunny.co, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sweet Bunny bv.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sweet Bunny bv. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sweet Bunny bv..

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sweet Bunny bv. te mogen claimen of te veronderstellen.
Sweet Bunny bv. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Sweet Bunny bv. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Sweetbunny.co op deze pagina.

Subscribe to our newsletter

Subscribe

Create an account

By creating an account with our store, you will be able to move through the checkout process faster, store multiple addresses, view and track your orders in your account, and more.

Register

Recently added

You have no items in your shopping cart

Total incl. tax:€0,00